Normeringen

NEN-EN 1838:1999 nl Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
Samenvatting
Geeft de verlichtingseisen voor noodverlichtingsystemen die geïnstalleerd worden in gebouwen en ruimtes waar deze systemen worden vereist. De norm is in principe van toepassing op plaatsen waar publiek dan wel werknemers toegang toe hebben. Zowel eigenaren als werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goede en betrouwbare noodverlichtingsinstallatie. Noodverlichting is een belangrijk deel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw waarmee je geen onnodige risico''s mag nemen. Noodverlichting is van essentieel belang voor de werknemers en aanwezigen in een gebouw om het gebouw in geval van calamiteiten snel en veilig te kunnen verlaten. De NEN-EN 1838 definieert waaraan deze installatie moet voldoen, qua lichtsterkte, kleur, verblinding, e.d. en waar er noodverlichting moet worden geplaatst. Deze norm geeft geen eisen voor de signalering (= de nooduitgangbordjes). Dat is te vinden in NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen;Vluchtwegaanduiding;Eigenschappen en bepalingsmethoden. Ook geeft de norm geen eisen voor het elektrotechnisch deel. Daarvoor is NEN-EN 50172 Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen beschikbaar.
Deze norm handelt in hoofdzaak over de toepassing van elektrische noodverlichting armaturen. Daarnaast wordt er gesproken over de elektrisch aangeschenen vluchtwegmarkeringen.
Toch willen wij niet aan deze norm voorbij gaan. Veelal beroepen voorstanders van de toepassing van elektrische vluchtwegarmaturen zich op deze normen om alle vluchtwegsignalisatie in elektrisch aangeschenen vluchtwegarmaturen uit te voeren. Echter binnen de wet- en regelgeving c.q. normen bestaat er nergens deze verplichting. Er is sprake van voldoende ruimte om bij vluchtroutes binnen gebouwen te werken met fotoluminescente of langnaschijnende markeringen. Als er binnen een gebouw voldoende licht (dag of kunst) aanwezig is, kunnen deze laatstgenoemde materialen goed toegepast worden zonder dat hiermee de veiligheid in geding is. Op grond van artikel 8.11. lid 3 Arboregeling kunnen deze materialen toegestaan worden.
Deze norm zou gemakkelijk aanleiding kunnen geven om noodverlichtingsystemen te verwarren met vluchtwegmarkeringssystemen. Het kunnen beschikken over noodverlichting kan bij sommige gebouwen met een bepaalde bezettingsgraad een verplichting zijn (bouwbesluit 2003 afdeling 2.8 Verlichting). Hier is nog weer een onderscheidt te maken tussen bestaande gebouwen en nieuwbouw. Het wel of niet kunnen beschikken over een noodverlichtingsysteem is daarnaast afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw. Vaak is er (afhankelijk van de gebruiksfunctie en de bezettingsgraad) voor kleinere gebouwen geen noodverlichting verplicht.
Bron: atvsafety.nl

NEN-EN-ISO 7010
Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens
Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. Begin 2013 is de Nederlandse norm NEN 6088 vervallen en opgegaan in de NEN 3011, die op zijn beurt verwijst naar de NEN-EN-ISO-7010. 

NEN 6088 verdwijnt

finale uitgang
19-11-2012
Eind vorige eeuw maakten we ons nog druk om de toepassing van de Nederlandse norm NEN 6088. Daarin staat het ons zo geliefde vluchtende mannetje met bijbehorende pijl en deur gedefinieerd. Waar we 15 jaar geleden vaak nog de tekst ‘nooduitgang’ of ‘nooduit’ tegenkwamen is dat nu een zeldzaamheid. Standaardisatie heeft zijn werk gedaan en dit pictogram is alom tegenwoordig:
oud

man pijl rechts oud
De hoogste tijd voor verandering! 
Op 16 oktober jongstleden meldde NEN dat de norm NEN 6088 per medio januari 2013 zal komen te vervallen. De aanleiding hiervoor is het feit dat een wereldwijde norm voor grafische symbolen is overgenomen in Europa en daardoor ook in Nederland. Het betreft de norm die in Nederland NEN-EN-ISO 7010 heet. De omschrijving van deze norm luidt officieel: “Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens”. Naast de pictogrammen voor vluchtrouteaanduiding bevat deze norm een veelheid van veiligheidssymbolen.Het pictogram uit deze norm wordt inmiddels al volop toegepast in Groot Brittannië en Duitsland en zal dus vanaf nu ook steeds vaker in ons land worden gebruikt. Het bestaat voor de helft uit een vluchtend mannetje en een deur en voor de andere helft uit een grote pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de wereldwijde acceptatie.
nieuw

man pijl rechts
De NEN-EN-ISO 7010: 2012 is in september van dit jaar gepubliceerd. De nieuwe pictogrammen kunnen dus al worden toegepast. Voor kleine aanpassingen aan bestaande systemen kunnen voorlopig nog gewoon de ‘oude’ pictogrammen worden gebruikt. Voor nieuwbouwprojecten geldt vanaf begin 2013 de nieuwe norm als standaard. Het feit dat er vanuit het Bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 6088 is geen belemmering voor de nieuwe norm. Een publicatie in de Staatscourant is voldoende om de nieuwe norm aan te wijzen.Een opvallend verschil in de NEN-EN-ISO 7010 ten opzichte van de vertrouwde NEN 6088 is het feit dat de pijl die naar boven wijst wordt gebruikt om aan te geven dat men rechtdoor moet. Nu doen we dat nog met een pijl naar beneden. Het pictogram voor de finale uitgang was de laatste jaren al steeds meer in onbruik geraakt, maar komt hiermee definitief te vervallen.
finale
bron: kenniscentrumnederland


Symbolennormen onder de loep door de komst van de Europese NEN-EN-ISO 7010
Vanuit ISO is geadviseerd aan de Europese Commissie om de ISO 7010 - Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs voor Europa over te nemen De internationale commissie ISO TC 145/SC2 Graphical symbols - Safety identification, signs, shapes,symbols and colours wordt er al jaren gelobbyd bij de Europese commissie én CEN om dit door te voeren omdat er tot op heden per land verschillen zijn in pictogrammen.
Middels een versnelde procedure is ISO 7010: 2011 zonder enige wijziging overgenomen door CEN 23 juni 2012 jl. NEN is als CEN-lid gebonden deze Europese norm de status te geven van een nationale norm. Aangezien normen niet strijdig mogen zijn, moeten nationale normen waarbij dit het geval is worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden gewijzigd (zie het overzicht hieronder).
NEN heeft hiervoor de tijd tot en met januari 2013. De Europese richtlijn 92/58/EEG wordt gewijzigd en gaat verwijzen naar deze norm.
Door werkgroep 1 van ISO TC 145/ SC 2 wordt ISO 7010:2011 lopende dit traject continu verder aangevuld met symbolen. Er is dus vooralsnog alleen sprake van de gepubliceerde ISO 7010:2011 (die te beschouwen is als een zogenaamde ‘tussenversie’). Gevolgen Nederlandse normen.
In Nederland betreft het de volgende normen die discrepanties hebben met de NEN-EN-ISO 7010: 2012: 
- NEN 6088 – Brandveiligheid van gebouwen- Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden. De commissie Grafische symbolen wilde deze norm al laten opgaan in de NEN 3011. Uiterlijk zal medio januari 2013 de NEN 6088 worden ingetrokken. Op de website zal dan worden opgenomen dat deze norm is samengegaan met NEN 3011.

- NEN 3011 – Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. De commissie Grafische symbolen heeft reeds besloten deze norm te herzien en zal versneld deze norm gaan aanpassen. Het betreft hier o.a. enkele pictogrammen betreffende vluchtwegaanduiding, brandveiligheidsborden en gebodstekens. De huidige NEN 3011 zal uiterlijk in januari 2013 worden ingetrokken. Het is de ambitie van de commissie om per dezelfde datum de herziene NEN 3011 als ontwerp te publiceren. NEN zal dit ontwerp plaatsen op de website www.normontwerpen.nl , waarop vervolgens gedurende 3 maanden iedereen commentaar en suggesties kan geven op het normontwerp. Na deze periode zal de normcommissie het commentaar en de suggesties bekijken en reageren of zij de suggestie (gedeeltelijk) doorvoeren of negeren. Alle commentaargevers krijgen hiervan een terugkoppeling.

- NEN 1414 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. De commissie Grafische symbolen is al aan de slag met de herziening van deze norm en past zodoende ook de norm aan, zodat er niet sprake is van enige discrepantie. De huidige norm zal uiterlijk januari 2013 worden ingetrokken, waarbij direct het ontwerp van de herziene NEN 1414 wordt gepubliceerd.

- NEN 1413 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s, die onderdeel uitmaken van de aanvraag van de vergunningen binnen de omgevingsvergunning, volgens de indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Deze norm is in 2011 gepubliceerd en enkele symbolen zullen worden aangepast. Er zal een wijzigingsblad komen voor degene die deze norm al hebben aangeschaft waarbij inzichtelijk is welke symbolen zijn gewijzigd (de ‘oude’ en ‘gewijzigde’ symbolen staan op dit wijzigingsblad naast elkaar zodat in één oogopslag helder is wat er is veranderd) én er zal een geconsolideerde versie worden gepubliceerd uiterlijk januari 2013.
Bron: atvsafety.nl

NEN 1010
De NEN 1010 regelt meer dan nodig is voor de bouwregelgeving. NEN 1010 valt buiten de zoge-noemde reeks bouwnormen en is daarom niet aangepast aan de publiekrechtelijke verwijzing daarnaar vanuit het besluit. In de bouwnormen worden de bouwtechnische onderdelen namelijk onderscheiden van de administratieve, procedurele en informatieve onderdelen. Met de voorschriften in dit artikel is deze systematiek alsnog voor NEN 1010 doorgevoerd.In onderdeel a zijn de onderdelen van NEN 1010 opgesomd die voor de publiekrechtelijke aanwijzing voor de bouwregelgeving buiten toepassing behoren te blijven. Het gaat om de in NEN 1010 opgeno-men administratieve, procedurele en informatieve bepalingen, eisen aan voedingsbronnen, eisen aan verbruikstoestellen (toestellen, apparaten en machines), eisen aan elektrisch gevoede installaties (alarminstallatie, geluidinstallatie, etc.), andere gebruiksbepalingen, eisen aan installaties buiten bouwwerken of mobiele installaties, eisen ten aanzien van de netwerkbeheerder, vakmanschap en inspectie.Het voorschrift onder b houdt verband met gewijzigde inzichten omtrent openbare verlichting. Het plaatsen van een lantaarnpaal is bouwen in de zin van de Woningwet, waarvoor eenzelfde niveau van veiligheidsvoorschriften behoort te gelden als voor een ander bouwwerk. Hierbij is het niet relevant of de lantaarnpaal direct of indirect op het netwerk van de netbeheerder is aangesloten.

NEN-EN 50171
In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan centrale noodverlichtingsvoedingssystemen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door keuringsinstanties.

NEN-EN 50172
Deze norm defineert: het opstellen van een noodverlichtingsplan, het uitvoeren van inspectie en onderhoud en het aanleggen van een logboek.
Bron:noodverlichtingsaccu.nl

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag vrijblijvend informatie over onze diensten en producten dan kunt u op onderstaande manieren contact met ons opnemen. Ook als u al klant bij ons bent en een storing of defect wilt melden kan dit door onderstaande mogelijkheden.
- Via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Telefonisch op nummer; 06 40 33 57 10
Bij ons kiest u voor 100% zekerheid, continuïteit en gemak

PREVENTIEF ONDERHOUD GARANDEERT EEN VEILIGE INSTALLATIE EN VOORKOMT ONNODIGE DEFECTEN, BOVENDIEN BESPAART HET KOSTEN IN ONDERHOUD.